right_top

“เอาสิ่งที่มีค่า กลับมาให้คุณ”

“The Valuable things Come back to you”

_we are
_the best support
_We are The Best Support
 

ชีวิตและภาระกิจ ทุกคนล้วนก้าวเดินตามเวลาเหมือนกัน

ต่างกันที่วิธีการถึงเป้าหมายว่าใคร เร็วกว่า เท่ากับ หรือช้ากว่า เวลาที่เดินอยู่อย่างไร

แต่ตลอดเวลาที่เคลื่อนไป ย่อมมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดรออยู่ อาจจะเกิดขึ้นได้ในรอบ

5 ปี 10 ปี 20 ปี หรือนานกว่านั้น แต่ก็ไม่มีใครต้องการเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

แม้จะเป็นเพียงครั้งเดียว

“แผนสำรอง” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพยุงให้การดำเนินงานต่างๆ ก้าวเดินหน้าต่อไปได้

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน แรงงาน สถานที่ ปัจจัยที่เกื้อหนุนอื่นๆ และเงิน !

คำถาม คือ “ จำนวนควรจะเป็นเท่าไหร่ ?”

“ ประกันภัย ” เป็นแผนสำรองที่ดียิ่ง โดยหลักการบริหารความเสี่ยง (Risks Management)

ที่มีมานานนับร้อยปี แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ประกันภัยก็ยังเป็นแผนสำรองที่มีเงื่อนไข

ซึ่งอาจจะดีเยี่ยม ดี ก็เท่านั้น หรือไม่มีประโยชน์เอาเสียเลย ก็ได้

นี้คืองานที่เราทำ ทำให้ประกันภัย เป็นแผนสำรองที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

_service
_for you
_Service For you
บริการด้านประกันภัย ไม่ใช่เพียงเสนอราคาที่น่าพอใจ ส่งกรมธรรม์ แล้วรับชำระเบี้ยเท่านั้น
สิ่งที่เราเห็นความสำคัญ และตระหนักเสมอว่า
มีประกันภัยในวันนี้ ใช่ว่าจะอุ่นใจได้เมื่อถึงวันที่เราต้องการใช้
ดังนั้น “การเข้าถึง” “ความเข้าใจ” และ “เข้าดูแล”
คืองานที่เราทำ และทำมาโดยตลอด   
_Alliance Insurance Company
 • Ricks Management

  บริหารจัดการความเสี่ยง
  การเข้าถึงสถานที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อน
  เริ่มวางแผนการประกันภัยนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่
  ทำให้เราทราบว่า ลูกค้ามีความเสี่ยงอย่างไร และ
  จัดการประกันภัยอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด

 • Terms and Conditions

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงื่อนไข 
  กรมธรรม์ที่เขียนไว้ ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีใน
  การสร้างกรมธรรม์ที่ดี
   ดังนั้น การกำหนดเงื่อนไขให้มีความชัดเจน
  มากเท่าไหร่ ย่อมกำหนดความคุ้มครองที่
  ครอบคลุมต่อความเสี่ยงได้มากเท่านั้น

 • Claims

  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  เข้าดูแลเมื่อผู้เอาประกันภัยรวมทั้งผู้เสียหายที่ 
  ผู้เอาประกันภัยมีความเกี่ยวข้องด้วย ประสบเหตุ
  ไม่คาดคิด เพื่อให้ความเสียหายที่ทุกฝ่าย
  ประสบอยู่ บรรเทา เบาบางลง และได้รับการ
  ชดใช้ให้กลับคืนสู่สภาพปรกติอย่างเป็นธรรมที่สุด

_alliance
_insurance company
_Alliance Insurance Company2

ผู้สนับสนุนที่ดี

การดำเนินงานแต่ละประเภทมีความเสี่ยงต่อภัยที่ซ่อนอยู่ ไม่เหมือนกัน

แน่นอนว่า ผู้ที่เห็นก่อนย่อมมีโอกาสป้องกันเหตุ หรือบรรเทาผลที่ร้ายแรงให้ทุเลาลงได้

ดังนั้น แม้จะเขียนความคุ้มครองให้กว้างขวางเพียงใดก็ตาม

ก็ยังไม่อาจขาดซึ่งองค์กรผู้สนับสนุนที่ดีได้

และนั่นคือ บริษัทประกันภัย กับเรา ที่พร้อมจริงๆ เพื่อดูแลคุณ

_our brand
_contact us
_back to you
_MAP & Information